Privacyverklaring Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED geleverde producten en diensten.

 

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de nieuwe privacywet van 25 mei 2018. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor email verkeer en het sturen van facturen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een opdracht van u, opdracht gever.

 

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED, gevestigd te Herenmarkt 93a, 1013 EC, Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED  van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en Achternaam

• Bedrijfsnaam

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

• Telefoonnummer (mobiel of vast)

• E-mailadres

 

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Om diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

• Wij geven geen nieuwsbrief uit en maken geen gebruik van marketing of promotie activiteiten.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED  gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED gebruikt geen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@sterenbergsalinas.nl.

Beveiliging

Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij [naam bedrijf]toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval [naam bedrijf]gebruik maakt van de diensten van derden, zal [Naam bedrijf] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Sterenberg Salinas Consultancy / SEEDBED u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@sterenbergsalinas.nl.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@sterenbergsalinas.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. [22-5-2018]

Herenmarkt 93a

1013 EC Amsterdam

+31 6 25 41 68 92

info@seedbed.nl